การจัดการความรู้

- ไฟล์บรรยายประกอบการประชุม/อบรม

-โครงการ “R&I Plus 2 :ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัย” วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

- โครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  

- แก่นความรู้

- การจัดฝึกอบรมแบบมืออาชีพ  ภาพกิจกรรม

- ห้องสมุดมีชีวิตพื้นที่แห่งความสุขของการเรียนรู้

- แนวทางการส่งเสริมให้สังคมและชุมชนใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

- การสอนภาคปฏิบัติอย่างไรให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร

- KNC รวมพลังเปลี่ยนขยะเป็นสตางค์ด้วยการคัดแยก

- การสร้างเสริมความรับผิดชอบในนักศึกษาพยาบาล

- ศาสตร์และศิลป์ของการสอนในคลินิคทางการพยาบาล

- การบริหารทุนวิจัยภายนอกเพื่อทำวิจัยในชุมชนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

- การประชุมปรึกษาหารือทางการพยาบาล(Nursing  careconference)

- การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

- คุณสมบัติการเป็นหัวหน้างานที่ดีนำสู่ Mastery ของผู้ปฏิบัติงาน

- แนวทางการนำงานวิจัยเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

- แนวทางการจัดการสอนภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต ปฏิบัติงานดี มีวินัย เข้าใจความเป็นมนุษย์ ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน